Strona główna Prywatność

Prywatność

Oświadczenie o chronie danych osobowych

Proszę przeczytać uważnie niniejsze oświadczenie, zanim zdecydujecie się Państwo na użytkowanie stron internetowych w domenie Archidemat i wyrazicie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Spisane tu oświadczenie o chronie danych osobowych zostało pierwotnie sformułowane w języku niemieckim. Tłumaczenie na język polski służy celom informacyjnym. W przypadku powstania niejasności co do sensu zapisów, podstawą interpretacji prawnych jest tylko i wyłącznie oryginalna wersja niemiecka.

Tutejsza prezentacja w sieci www zwana „stroną internetową” czy „stronami internetowymi” administrowana jest w ramach domeny Archidemat przez Marc Mates, adres: Eisenstr. 60, 40227 Düsseldorf, zwana dalej „Archidemat”, „my”, „nas” i tym podobne. Archidemat bardzo poważnie traktuje sprawę ochrony danych. Dane osobowe traktowane są w sposób niezmiernie restrykcyjny. Poniższe oświadczenie o ochronie danych określa, które dane Archidemat pobiera od użytkownika wchodzącego na jego strony internetowe i w jakim celu je przetwarza. Oświadczenie odpowiada duchowi art. 4 ustęp 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych (EU-DSGVO).

Niniejsze oświadczenie informuje o prawach, celu i rodzaju pobierania informacji. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych naszej domeny uwzględnia wszelkie wymogi prawne, szczególnie wymogi aktualnego EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych).

Niniejsze oświadczenie służy do korzystania z oferty internetowej następujących stron domeny Archidemat:

www.archidemat.com
www.archidemat.com/de
www.archidemat.com/fr

Osoba odpowiedzialna za administrowanie danymi:

Marc Mates
Eisenstr.60,
40227 Düsseldorf

Handy: 0 157 74 13 50 42
E-Mail: info@archidemat.com

§1. Korzystanie ze stron internetowych Archidemat

Korzystanie ze stron internetowych Archidemat jest możliwe zasadniczo bez podawania danych osobowych. Samo wejście na strony nie wymaga ani zgłoszenia, ani rejestracji. Wykorzystanie ofert internetowych Archidemat opiera się na osobnych regulacjach, o których Państwo jesteście informowani. Jeżeli jakakolwiek strona domeny Archidemat wymaga podania danych osobowych na konkretnych stronach Archidemat (na przykład nazwiska, adresu lub adresu email), odbywa się to zawsze
na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim bez Państwa wyraźniej zgody. Zwracamy uwagę na fakt, że przekazywanie danych w internecie (na przykład w wiadomości poczty elektronicznej) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Archidemat nie może więc odpowiadać za ochronę danych przekazywanych drogą elektroniczną.

Ponad to administrator automatycznie przechowuje tylko takie dane, które powstaną w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych za pomocą plików Cookies.

§2. Określenie celu pobierania, wykorzystania, przetwarzania danych

(1) Dane osobowe

Dane osobowe pobierane będą przechowywane, wykorzystane i przetwarzane wyłącznie do realizacji konkretnego celu, jak na przykład zapytanie ofertowe, przesłanie oferty, opracowanie oferty i zlecenia, zapytania o wzorce, zapytanie katalogowe, przesłanie reklamy i materiału informacyjnego (zgodnie z art. 6 EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych)), odpowiedzi na zapytania przez formularz kontaktowy lub przez e-mail. Szczególnie chodzi tutaj o następujące dane osobowe:

Dane osoby kontaktowej – dane dobrowolne oznaczające aktywność osób korzystających z naszej strony internetowej, które nawiązały kontakt z administratorem przez formularz kontaktowy (nazwisko, imię, nazwa firmy, adres e-mail, wiadomość przesłana do nas).

Dane klienta – dane takie jak nazwa firmy, dane kontaktowe, telefon, fax, numer telefonu komórkowego i adres e-mail) oraz dane konieczne do zrealizowania zlecenia (informacje, konto bankowe, numer podatkowy NIP i tym podobne).

Dane o interesantach – dane takie jak adres i dane kontaktowe, nazwisko, imię, adres e-mail, dane o ofercie / zapytaniu ofertowym.

Dane o właścicielu praw autorskich- jak nazwisko, imię, określenie profilu zdjęciowego, nazwa przedsiębiorstwa lub firmy, które uprawnione są do podawania danych właściciela praw autorskich (Copyrights) lub prawa użytkowe, które ze względów prawnych należy zamieścić na naszych stronach.

(2) Dane odbiorcy, któremu można przekazywać dane osobowe zgodnie z przepisami prawnymi:

Odbiorca zewnętrzny – Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Organ Ubezpieczeń Społecznych.

Odbiorca wewnętrzny – administracja danych osobowych, rachunkowość, księgowość, ogólne działy administracji ogólnej, telekomunikacja i dział informatyczny, marketing.

Inni uczestnicy – włączeni są tylko na podstawie pisemnego oświadczenia o zgodzie lub gdy przekaz danych dozwolony jest ze względu na nasz przeważający interes i uprawnienie. Wszystkie pozostałe sposoby korzystania z Państwa danych, użyte będą tylko po otrzymaniu wyraźnej zgody. Udzieloną zgodę można w każdej chwili cofnąć. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych opisane są pod punktem §6.

(3) Odbiorcy otrzymujący dane ze względu na korzystanie z usług dostawców internetowych i hostingowych:

Dostawcy usług internetowych, hostingowych – dane takie jak treść plików, dane o korzystaniu, dane o sposobie komunikacji, dane kontaktowe klientów lub osób wchodzących na strony Archidemat.

Do stworzenia domeny konieczne było korzystanie z usług dostawców internetowych i hostingowych. Archidemat ma zawartą umowę z dostawcami usług o ochronie danych osobowych. W ten sposób zabezpieczył taki sam rodzaj ochrony według EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych) jaki oferuje on, jako administrator domeny Archidemat.

(4) Okres przechowywania i termin usuwania danych
Dane, które zostały nam przekazane będą przechowywane przez okres określony ustawą. Ustawodawca podał okresy obowiązkowego przechowywania danych. Po upływie tych okresów dane będą usuwane, o ile nie są one potrzebne do realizacji zlecenia. Dane o charakterze rynkowym usuwane są według przepisów po dziesięciu latach, chyba że dotyczą spraw co do których ustawodawca określił dłuższe terminy przechowywania. Ponadto mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż ustawowo przewidziany, jeśli są potrzebne do zakończenia na przykład sporów prawnych, w których służą jako dowód.

§3. Przekazywanie danych

Przekazywanie danych do stron trzecich, realizowane jest tylko w oparciu o ustawowe przepisy i tylko w ramach koniecznych do realizacji umowy zawartej z nami. Nasi partnerzy uczestniczący w realizacji umowy, mogą otrzymać Państwa dane tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do jej wypełnienia. Ponadto wszelkie przekazywanie danych do innych organów odbywa się tylko w uzasadnionym interesie lub na podstawie udzielonej nam wcześniej zgody.
Przekazywanie danych do krajów trzecich, na przykład poza europejskim obszarem gospodarczym, możliwe jest tylko w ramach realizacji umowy i koniecznej komunikacji.

§4. Dostęp do danych / Polityka Cookies / Google Analytics

(1) Dostęp do danych

W momencie wejścia na strony domeny Archidemat następuje zebranie informacji o zachowaniu użytkownika i o plikach przez niego wykorzystanych, które przeglądarka przekazuje na nasz serwer. My zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane pochodzące z tego udostępnienia, które konieczne ze względów technicznych, aby zapewnić nam skuteczną i bezpieczną obecność w internecie (a tym samym wypełnia się wymów uzasadnionego interesu według art. 6 ustęp 1 strona 1 f) EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych).

Dane zbierane z tego dostępu to:

– Adres IP i dostawca usług internetowych
– Data i czas wejścia
– Różnica w strefie czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)
– Typ przeglądarki, wersja przeglądarki i język
– Przekazana ilość danych
– Tryb działania
– Status dostępu (http response code)
– Wyjściowa strona internetowa

Dane te wykorzystujemy do statystycznej oferty online, aby ją optymalnie udoskonalić, ze względu bezpieczeństwa, aby otrzymać anonimową ilość osób uzyskujących dostęp do strony. Gdyby zaistniało jakiekolwiek podejrzenie o nieprawne wykorzystanie naszych stron, to zastrzegamy sobie prawo do przechowania adresu IP w celu dokonania kontroli przez czas konieczny do tej kontroli i przeprowadzanie postępowania odwoławczego.

(2) Pliki Cookies

Aby zoptymalizować dostęp do strony internetowej, stosujemy cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają w pamięci roboczej albo w pamięci głównej Państwa komputera. Państwa komputer odtwarza pliki cookies w momencie powrotu na tę samą stronę internetową. Pliki z danej witryny są plikami krótkotrwałymi (Session-Cookies) i znikają one po zamknięciu przeglądarki. Oprócz tego stosowane są także trwałe cookies (Persistente Cookies), które pozostają w pamięci komputera i odtwarzają się w momencie wejścia na tę samą stronę. Te trwałe Cookies zapamiętywane są w pamięci komputera i usuwane automatyczne po minięciu określonego czasu. Jest to czas od miesiąca do dziesięciu lat. Stosowanie Cookies ułatwia Państwu dostęp do stron internetowych.

Na podstawie Cookies komputer pamięta:
– Informację o korzystaniu z poszczególnych funkcji w zalogowanych stronach
– Ustawienia języka
– Poszukiwane hasła
– Informację o ilości wywołań naszej strony internetowej.

Cookies nie przenoszą następujących danych:
– danych osobowych
– nazwiska
– adresu IP
– danych, które umożliwiałby ustalenie statusu

Na bazie plików Cookies i jej technologii, tworzą się tylko i wyłącznie informacje anonimowe, na przykład o tym jakie strony internetowe lub jakie zakresy stron zastały wykorzystane przy ofercie online, jakie teksty zostały wywołane do obejrzenia.

Można wykluczyć technologię Cookies dzięki zastosowaniu blokowania w przeglądarce. Zablokowanie Cookies może doprowadzić jednak do ograniczonego wykorzystania wszystkich funkcji domeny.

W każdej chwili można skasować Cookies w ustawieniach przeglądarki.

Nasz uprawniony interes w wykorzystaniu Cookies według art. 6 ustęp 1 strona 1 f) EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych), uzasadniony jest tym, że Cookies ułatwiają i pozwalają na efektywniejsze i bezpieczniejsze wykorzystanie naszych stron internetowych

(3) Google Analytics

Pobieranie danych przez korzystanie z Google Analytics
Nasza platforma internetowa korzysta z analiztora stron internetowych stworzonego przez Google Inc. o nazwie Google Analytics. Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Montain View, CA 94043 USA . Google Analytics opiera się o tak zwane cookies, czyli pliki tekstowe zapamiętywane na komputerze umożliwiające analizę korzystania ze stron internetowych przez Państwa jako użytkowników. Informacje wytworzone w ramach cookies przekazywane są z zasady do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i przechowywane na tym serwerze. Na zlecenie operatora strony internetowej Google wykorzysta informacje z logowania do oceny korzystania ze stron i do tworzenia raportów o aktywności w sieci i do dostarczenia operatorowi innych informacji związanych z korzystaniem z jego sieci i z jego usług oferowanych w sieci. Informacje te ze względu na działanie w kierunku uzasadnionego interesu są dozwolone w świetle art. 6 ust. 1 s.1 f) EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych).
Google podporządkował się zawartym pomiędzy Unią Europejską a USA przepisom Tarczy Prywatności i poddał pod tym względem procedurze certyfikacyjnej. Tym samym zobowiązał się do przestrzegania europejskich rygorów RORO. Bliższe informacje na ten temat znaleźć można w linku: http://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Dokonaliśmy aktywizacji anonimizera IP poprzez uzupełnienie Tracking ID „Google Analytics” o Anonymize IP. Dzieki temu adres IP zostanie najpierw zredukowany przez operatora Google, ale tylko w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej i pozostałych krajów stowarzyszonych w europejskiej przestrzeni gospodarczej. Anonimizer powoduje, że tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP trafia na serwer Google w USA i tam podlega redukcji.
Adres IP przekazywany przez wyszukiwarkę do „Google Analytics” nie jest łączony z pozostałymi danymi z Google. Można też zablokować przekazywanie adresu poprzez wyłącznie „Obsługi cookies” przy zastosowaniu odpowiedniego programu blokującego w przeglądarce.
Archidemat podkreśla, że w przypadku takich blokad nie będzie możliwe wykorzystanie wszystkich funkcji portalu w pełnym zakresie. Użytkownik może zapobiec zapamiętaniu danych o własnym korzystaniu z sieci przez obsługę cookies na stronie (w tym zapamiętywanie adresu IP) w systemie operatora Google i późniejszemu ich wykorzystaniu przez Google, jeśli skorzysta z funkcji plugin w przeglądarce poprzez jej zainstalowanie z wykorzystaniem linku: http://tool.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bliższe informacje w sprawie warunków korzystania i ochrony danych przez Google Analytics pod adresem www.google.com/analytics/terms/de.html lub www.google.de/intl/de/policies/. Zalecamy przeczytanie tych tekstów w celu zapoznania się, w jakim zakresie, w jaki sposób i w jakim celu Google pobiera dane z logowań.

§5. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez wtyczki

Na stronach internetowych Archidemat można stosować tak zwane wtyczki, które integrują strony z mediami społecznościowymi w sieci. Niektóre strony mają już stałe połączenia z serwerami sieci społecznościowych. Niektóre nie są jeszcze połączone, ale być może, że w przyszłości te połączenia zostaną zaktywizowane.

Aktywne wtyczki:
– LinkedIn, betrieben von der LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
– Facebook, betrieben von der Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA
– XING, betrieben von der XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland
-Pinterest, betrieben von von Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto,CA, 94301, USA

Nieaktywne wtyczki:
-Twitter, betrieben von der Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
-Google+, betrieben von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
-Instagram, betrieben von Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA
-Youtube, betrieben von der Youtube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066 USA
-Viadeo, betrieben von APVO Corporation, Viadeo.com, 301 Howard Street, Suite 1440 San Francisco, Californien 94105, USA

Jeśli użytkownik kliknie na wtyczkę oznaczającą dostęp do sieci społecznościowej, to zostanie bezpośrednio przełączony na dany serwer tej sieci. Archidemat nie ma wpływu na zakres i treść danych, które zostaną przekazane operatorowi sieci społecznościowej, na którą użytkownik zalogował się przez kliknięcie na wtyczkę. Operatorzy ci, mogą mieć inne regulaminy ochrony danych. Dlatego zalecamy, aby przeczytać te regulaminy i zapoznać się z zakresem, rodzaj i celami przechowania i przetwarzania danych.

§6. Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych

(1) Prawo do informacji według art. 15 EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych).
Artykuł ten daje osobie, której dane są przetwarzane prawo do informacji o sposobie przetwarzania. Ponadto osoba ma prawo żądać informacji jakie dane dotyczące jej zostały zebrane i przetworzone.

(2) Prawo do korekty na podstawie art. 16 EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych).
Osoba ma prawo do niezwłocznej poprawy mylnych danych osobowych na jej temat.

(3) Prawo do wymazania (prawo do bycia zapomnianym) według art. 17 EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych).
Każda osoba ma prawo do bycia zapomnianym, czyli do usunięcia danych o sobie. My mamy obowiązek na żądanie dokonać usunięcia danych dotyczącej osoby wnioskującej.

(4) Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych według art. 18 EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych).
Osoby mają prawo do ograniczenia przetwarzania danych na ich temat z godnie z wytycznymi ustawowymi.

(5) Prawo do przenoszenia danych według art. 20 EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych).

(6) Prawo do złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych).
Osoba ma prawo do sprzeciwu wnoszonego z tytułu nieuprawnionego przetwarzania danych jej dotyczących za naszym pośrednictwem. Sprzeciw ten wymaga uzasadnienia i nie może stać w sprzeczności z naszymi interesami.

(7) Prawo do odwołania zezwolenia.
Osoba ma prawo do odwołania wcześniej udzielonego zezwolenia;
– Jeżeli istnieją przyczyny, które wynikają z jej szczególnej sytuacji,
– jeżeli przetwarzanie danych dotyczącej tej osoby łamie przepisy art. 6 ustęp 1 strona 1 e) EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych).

(8) Prawo do zażalenia przed organami nadzorującymi
Osoba ma prawo do podjęcia kroków w celu dochodzenia swoich praw w drodze zażalenia do organów nadzorujących w krajach członkowskich, w stosunku do miejsca przebywania danej osoby lub w stosunku do miejsca w którym dokonano złamania przepisów. Szczególnie gdy istnieje podejrzenie, że nastąpiło nieupoważnione przetworzenie danych osobowych.
Archidemat będzie reagował możliwe jak najszybciej na wszelkie zapytania i wnioski w ustawowych ramach. Zwracamy uwagę na fakt, że w momencie gdy dojdzie do złamania przepisów prawnych, to jedyną jednostką właściwą są państwowe organa nadzoru.

§7. Kontakt z Archidemat

(1) Kontakt mailowy lub przez formularz kontaktowy
Jeżeli ktoś nawiązuje kontakt z nami przez wypełnienie formularza na stornie internetowej lub przez wykorzystanie naszego informacyjnego adresu informacyjnego, to my przetwarzamy jego dane w celu w odpowiedzi na stawiane zapytanie. Przetwarzamy te dane także w przypadku, gdy następują dalsze zapytania lub skutki zapytania. Podstawa prawna tego rodzaju przetwarzania danych uzasadniona jest naszym uprawnionym interesem w myśl art. 6 ustęp 1 strona 1 F) EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych). Uzasadniony interes polega na umożliwieniu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas mailem lub przez formularz kontaktowy. Przetwarzanie danych może nastąpić także ze względu na zapytania zalogowanych osób o naszą ofertę i warunki umowne. Podstawa uzasadniona jest także przepisami art. 6 ustęp 1 strona 1 b) EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych).
Każdy inny rodzaj przetwarzania danych osobowych następuje tylko za zgodą osoby, której to dotyczy art. 6 ustęp 1 strona 1 a) EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych).

(2) Sprzeciw przeciwko mailom reklamowym

Sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych ujawnionych w ramach obowiązku kontaktu z adresem podanym w Impressum do przesyłania materiałów reklamowych, o które strona wyraźnie nie poprosiła. Archidemat jako administrator stron zastrzega sobie prawo do wszczęcia kroków przeciw przesyłaniu informacji reklamowych, o które nie złożono prośby, szczególnie drogą maili spam.

§8. Bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkie środki bezpieczeństwa, aby uniemożliwić dostęp stron trzecich do Państwa danych lub ich utratę. Nasze środki bezpieczeństwa są aktualizowane w miarę rozwoju technologicznego w Internecie.

§9. Połączone linkami strony internetowe / Filmy / Przyciski do zamówienia katalogów lub wzorów materiałów

(1) Połączenie ze stronami internetowymi przez linki
W platformie Archidemat istnieje wiele połączeń do innych stron internetowych poprzez linki. Tego rodzaju połączenia mają na celu dotarcie do dalszych informacji. Archidemat nie ma żadnego wpływu na treść stron internetowych do których posiada linki lub też na sposób korzystania z nich, szczególnie pod względem ochrony danych. Strony internetowe dostępne z połączeń prze linki nie podlegają naszej kontroli, w związku z tym nie podlegają także przepisom niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Osoba, która wchodzi poprzez link na inną stronę internetową, wydostaje się poza zakres działania niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Na stronach obcych internetowych obowiązują przepisy o ochronie danych innego operatora, które są inne niż rygory naszego oświadczenia o ochronie danych.

(2) Filmy wygenerowane albo zlinkowane na stronie
Na naszych stronach internetowych wprowadzone są linki do rożnów filmów albo znajdują się filmy wygenerowane z innych stron, na przykład z YouTube lub Vimeo. Tego rodzaju wprowadzanie materiałów filmowych służy wyłącznie przekazywaniu informacji. Archidemat nie ma żadnego wpływu na treści tych zlinkowanych stron internetowych i filmów, ani też nie ma wpływu na sposób traktowania ochrony danych przez obcych oferentów. Strony internetowe z których wygenerowane są wideofilmy lub które zlinkowane są z filmami nie znajdują się pod naszą kontrolą, dlatego nie objęte są niniejszym oświadczaniem o ochronie danych.

(3) Przyciski do katalogów lub wzorów materiałów (zlinkowane ze stronami internetowymi)

Strony internetowe Archidemat są zlinkowane z innymi stronami, między innymi także ze stronami producentów materiałów. To połączenie służy wyłącznie jak najszerszemu informowaniu lub umożliwieniu przejrzenia katalogów i złożenia zamówień. Jeżeli poprzez naszą stronę nastąpi kliknięcie na przycisk prowadzący do katalogu lub do wzorów materiałów, to automatycznie otworzy się strona z materiałem informacyjnym. Zaczerpnięcie takiej informacji jest sprawą dobrowolną. Po zaktywizowaniu linku można trafić bezpośrednio na stronę producenta materiału i w związku z tym poza zasięg działania niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Na połączonych stronach internetowych ważne są przepisy danego oferenta.

§10. Informacje kontaktowe / Osoba kontaktowa

Każdy użytkownik ma prawo do nieodpłatnej informacji lub usunięcia danych dotyczących jego osoby. W takim przypadku proszę zwrócić się do nas drogą mailową na info@archidemat.com.

Osoba odpowiedzialna za administrowanie danymi:

Marc Mates
Eisenstr. 60
40227 Düssekdorf

§11. Klauzula salwatoryjna

Skuteczność prawna oświadczenia o ochronie danych, wykluczenia odpowiedzialności oraz warunków uczestnictwa i użytkowania.
Tutejsze oświadczenie o ochronie danych, wykluczenie odpowiedzialności oraz warunki uczestnictwa i użytkowania należy traktować jako część oferty online, o której użytkownicy informowani są na stronach. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu, nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu w całości lub w części, to nie narusza to treści zobowiązującej ważności pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Zastrzegamy sobie prawo do możliwość uzupełniania, zmiany lub aktualizacji niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Dane dotyczące źródła: EU-DSGVO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych), Ochrona Danych Google Analitycs.