Strona główna Regulamin

Regulamin

Uwagi prawne

Ogólne warunki uczestnictwa i korzystania z platformy www.archidemat.com i z aplikacji Archidemat.

Spisane tu warunki uczestnictwa i korzystania z portalu zostały pierwotnie sformułowane w języku niemieckim. Tłumaczenie na język polski służy celom informacyjnym. W przypadku powstania niejasności co do sensu zapisów podstawą interpretacji prawnych jest tylko i wyłącznie oryginalna wersja niemiecka.

§1 Treść oferty online
(1) www.archidemat.com jest platformą internetową własności Archidemat – Marc Mates, (adres: Eisenstrasse 60, 40227 Düsseldorf) zwanym dalej „ofertodawcą”. Składa się ona z zakresu redakcyjnego w formie blogu, news, zdjęć, materiałów wideo i materiałów dźwiękowych, strefy innowacji, strefy inspiracji, materiału miesiąca, terminologia, targi branżowe, apps dla eksperta, material search i bazy informacyjnej podzielonej na podzakresy nazwane materiały, kategorie, eksperci.
(2) Archidemat udostępnia informacyjną stronę internetową, która zajmuje się w szczególności innowacyjnymi materiałami w architekturze, projektowaniu wnętrz, designie, budownictwie i w branżach przemysłowych i technologiach z nimi powiązanymi. Materiały te prezentowane są pod kątem estetycznym i technicznym w formie zdjęć i formie redakcyjnej jako artykuły czy opisy. Ponadto platforma oferuje użytkownikowi przegląd dzisiejszych aktualnych materiałów na rynku poprzez zakres bazy informacyjnej.
(3) Baza informacyjna funkcjonująca pod nazwą materiały umożliwia wyszukanie materiałów podzielonych na kryteria pod względem architektonicznym i pod względem projektanckim i pozwala uzyskać dane kontaktowe do ich producenta. Prezentowane materiały Archidemat wybiera według szczególnych kryteriów. Archidemat nie ma obowiązku prawnego dotyczącego wyboru konkretnych materiałów i ich opublikowania.
(4) Archidemat oferuje bezpłatny dostęp do platformy internetowej i usług korzystania z bazy danych.
(5) Część bazy danych pod określeniem „Partnerzy” umożliwia poszukiwanie producentów określonych materiałów.
(6) Partnerzy (Producenci) to osoby, które zajmują się komercyjną dystrybucją towarów lub materiałów w ramach i poza platformą Archidemat. Zapisanie się do zakresu „Partnerzy” wymagające zawarcia osobnej umowy następuje na podstawie kart elektronicznych (Business Card) z zawartym logo firmy, opisem albo prezentacją jej materiałów w zakresie „Materiały” w formie tekstu, zdjęć, informacji wideo, informacji dźwiękowej, w formie danych kontaktowych i łącz (hiperlinków) do strony internetowej poprzez platformę Archidemat. Nie ma obowiązku prawnego wpisu danej firmy do zakresu „Partnerzy” i publikacji jej na stronie internetowej www.archidemat.com oprócz obowiązku wynikającego z zawarcia przedmiotowej umowy.
(7) Eksperci to osoby, które oferują swoje usługi w ramach i poza platformą Archidemat. „Ekspertami” są najczęściej architekci, firmy zajmujące się wykończeniem i aranżacją wnętrz, designerzy lub projektanci. Osoby profesjonalne mogą opublikować swoje dane kontaktowe w formie karty elektronicznej (Experts Card) na stronie www.archidemat.com. Nie istnieje jednak obowiązek prawny umieszczenia publikacji w internecie.
(8) Baza informacji oznakowana Eksperci umożliwia poszukiwanie architektów, firm zajmujących się wykończeniem i aranżacją wnętrz, projektantów spośród tych, których profile zostały zgłoszone do zakresu „eksperckiego” i opublikowane w postaci kart elektronicznych. Zapis w zakresie eksperckim jest bezpłatny, wymaga jednak zawarcia przedmiotowego uzgodnienia. Archidemat nie ma obowiązku prawnego opublikowania zgłoszonego eksperta na swojej stronie internetowej www.archidemat.com.
Udostępniając swoją kartę elektroniczną poprzez Archidemat zgłoszeni specjaliści wyrażają jednocześnie zgodę na podanie wszystkich swoich danych osobistych poprzez kartę elektroniczną z wpisem w zakresie „Eksperci”.
(9) Użytkownicy to osoby, które z zasady pochodzą z kręgów zawodowych zajmujących się architekturą, wykończanie i aranżacją wnętrz, designem, projektowaniem, inwestycjami, produkcją materiałów lub też studenci i szeroko pojęte grupy fachowców z branż związanych z architekturą i budownictwem, które korzystają z oferty platformy internetowej Archidemat jako konsumenci.
(10) Ofertodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia rejestracji, poboru opłat albo odpłatnej publikacji ofert lub świadczeń w ramach www.archidemat.com. Nie można zobowiązać użytkownika do uiszczenia opłat bez uzyskania jego uprzedniej zgody.
(11) Terminologia zawiera zbiór pojęć określających materiały z dziedziny architektury i projektowania z wyjaśnieniem znaczenia. Terminologia zawiera wyłącznie niezobowiązujące informacje.
(12) Administrator to osoba, która odpowiada za prowadzenie platformy Archidemat.
(13) Archidemat jako świadczeniodawca nie ma obowiązku nadzorowania informacji wydanych mu do publikacji i zgromadzonych na platformie www.archidemat.com lub na innych stronach internetowych połączonych linkami z platformą, ani też nie ma obowiązku badania, czy treści nie wskazują na nieprawne działania partnerów, ekspertów lub użytkowników w świetle §5 Telemediengesetz (niemieckiej Ustawy o Telemediach).
(14) Archidemat stworzył stronę internetową www.archidemat.com jedynie jako platformę informacyjną i bazę informacyjną z danymi o materiałach, producentach i ekspertach. Dlatego nie zastępuje doradztwa osób wykwalifikowanych ani zasięgnięcia informacji z miarodajnych źródeł u fachowców danego producenta. Przedstawione na platformie www.archidemat.com informacje oraz na innych stronach połączonych linkami z platformą zawierają wyłącznie informacje niezobowiązujące.
(15) Archidemat nie zawarł umowy o doradztwie i informacji z użytkownikami korzystającymi z jego platformy internetowej i z ofert internetowych.
(16) Artykuły i opinie opublikowane w blogu i informacjach są subiektywnymi poglądami danego autora.
(17) Informacje publikowane na www.archidemat.com nie są reklamą ani apelem wspierającym kupowanie danego produktu lub towaru.
(18) Korzystający z treści informacyjnej i ofert strony internetowej ofertodawcy uznają niniejsze warunki uczestnictwa i korzystania z platformy. Wykorzystanie treści na platformie www.archidemat.com oznacza, że dany użytkownik zapoznał się wcześniej z warunkami uczestnictwa i korzystania. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i nie zawierają zobowiązań. Archidemat zastrzega sobie wyraźnie prawo do tego, aby zmienić częściowo treści albo całą ofertę bez wcześniejszej zapowiedzi, by zmniejszać lub zwiększać zawartość publikacji lub wygasić publikację na czas określony lub by ostatecznie ją skasować.

§2. Ograniczenia odpowiedzialności i wykluczenie odpowiedzialności
(1) Świadczeniodawca (ofertodawca) nie gwarantuje, że informacje podane na www.archidemat.com są prawidłowe, aktualne, wyczerpujące albo zgodne z wymogami jakościowymi. Przedstawione i opublikowane informacje oraz treści pochodzą głównie od stron trzecich. Wyklucza się całkowicie odpowiedzialność za roszczenia przeciwko świadczeniodawcy (ofertodawcy), roszczenia powstałe z tytułu strat materialnych lub niematerialnych na skutek wykorzystania lub też nie wykorzystania opublikowanych informacji i treści lub też przez wykorzystanie błędnych lub niepełnych informacji, także wówczas, gdy strata powstała na bazie zaufania w prawidłowość oferty oraz w prawidłowość opublikowanej informacji lub treści. Wykluczenie odpowiedzialności dotyczy szkód, które nie są wynikiem udowodnionego, celowego działania lub grubego zaniedbania administratora www.archidemat.com. W takim przypadku ogranicza się roszczenie na każdy przypadek przewidywanej straty do maksymalnie 10EURO. Zleceniobiorca odpowiada w przypadku drobnych zaniedbań tylko wobec strat mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia osób.
Wszystkie oferty są niewiążące i prawnie niezobowiązujące.
(2) Archidemat nie odpowiada za stan i jakość opublikowanych materiałów czy produktów. Treść strony internetowej www.archidemat.com nie zastępuje doradztwa osób wykwalifikowanych ani informacji z miarodajnych źródeł fachowców danego producenta. W każdym pojedynczym przypadku należy skontaktować się z producentem i zasięgnąć informacji, czy dany materiał lub produkt nadają się do wykorzystania indywidualnym przypadku.
(3) Udostępnione treści we wszystkich zakresach aplikacji Archidemat oraz udostępnione artykuły zostały sformułowane i opublikowane po starannym zbadaniu. Gdyby jednak jakakolwiek treść lub część oferty internetowej złamała prawa stron trzecich, zawierała niewłaściwe dane albo nie wypełniała przepisów ustawowych czy też spowodowałaby w innej formie sytuację naruszenia praw konkurencji, to Archidemat byłby wdzięczny za każdą informację i uwagę i prosi powołując się na §8 ustęp 4 UWG (Ustawy o Niedozwolonej Konkurencji) o wiadomość bez konsekwencji kosztowych. Archidemat zajmie się niezwłocznie takim przypadkiem i usunie lub zmieni kwestionowane treści w możliwie szybkim terminie.
Archidemat stoi na stanowisku, że w obronie interesów użytkowników nie jest konieczne stosowanie natychmiastowych płatnych upomnień oraz niezwłoczne włączenie postępowania adwokackiego. Niezwłoczne dochodzenie roszczeń z upomnieniem jest zdaniem Archidemat złamaniem §13 ustęp 6 UWG (Ustawy o Niedozwolonej Konkurencji) (dochodzenie celów niemerytorycznych jako nadrzędny motyw wszczęcia postępowania – szczególnie z zamiarem osiągnięcia płatności jako prawdziwym powedem inicjującym) oraz złamanie obowiązku łagodzenia rozmiaru strat. Archidemat odrzuci w całości żądanie zwrotu kosztów powstałych przed skontaktowaniem się przez Archidemat. Archidemat zastrzega sobie prawo wystąpienia z przypozwaniem w przypadku złamania wyżej wymienionych postanowień.
(4) Archidemat będzie się starał w każdym czasie, aby platforma www.archidemat.com miała bez przerwy najlepszą jakość. Archidemat nie gwarantuje jednak brak przerw w dostępności do oferty internetowej, szczególnie w przypadku gdy nastąpią zaburzenia w funkcji, powodujące tymczasowe odłączenie strony www.archidemat.com.
(5) Archidemat nie wyklucza tymczasowych przerw w dostępności platformy bez względu na przyczynę. Szczególnie zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności powstałych na skutek wykonywania prac naprawczych, odnawiania systemu albo regulacji update w systemie sterowania, a także z na skutek rozbudowy i modernizacji platformy www.archidemat.com.
(6) Archidemat zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności platformy www.archidemat.com bez powodów wymienionych pod punktami (4) i (5).
(7) Za wszelkie aktywności użytkownika łamiące niniejsze warunki uczestnictwa i korzystania odpowiada sam użytkownik.
(8) Archidemat nie odpowiada za przypadki naruszenia praw stron trzecich w sprawie praw rynkowych, praw autorskich, znaku towarowego, praw do wzoru użytkowego, które popełnili użytkownicy korzystając z jego platformy internetowej.
(9) Archidemat nie odpowiada za świadczenia stron trzecich (producentów, biur projektowych), z których korzystają użytkownicy poprzez oferty online na platformie www.archidemat.com. Za tego rodzaju świadczenia odpowiadają wyłącznie i w całości strony trzecie. Ewentualne zażalenia i reklamacje kierowane do Archidemat będą odrzucone, dlatego prosimy, aby użytkownicy wstrzymali się od tego rodzaju reklamacji wobec Archidemat.
(10) Archidemat nie odpowiada za decyzje użytkowników powstałe za przyczyną informacji publikowanych na platformie www.archidemat.com, ani za skutki stosowania tych informacji.

§3. Prywatność /Ochrona danych osobowych

§4. Prawo autorskie, prawo oznakowania, odpowiedzialność za treść stron trzecich
(1) Treści opublikowane na naszej platformie internetowej podlegają pod niemieckie prawo autorskie. Wszystkie znaki graficzne, słowne i towarowe podlegają bez ograniczeń przepisom o oznakowaniu i przepisom i prawach właścicieli znaków. Z samego nazewnictwa nie można wywnioskować, czy znaki graficzno-słowne nie są prawnie chronione przez strony trzecie.
(2) Operator naszej platformy internetowej, jeśli nie jest to inaczej oznakowane, sam jest autorem lub właścicielem praw użytkowania zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawo to obejmuje udostępnione treści, artykuły i publikowane dzieła (zdjęcia, grafiki, sekwencje wideo, dokumenty akustyczne, teksty).
Użytkownik nie ma prawa wykorzystać lub sprzedawać udostępnionych treści artykułów i publikowanych dzieł w innych publikacjach elektronicznych czy pozostałych publikatorach, szczególnie w celach komercyjnych.
(3) Użytkownik zapewnia, że nie narusza praw stron trzecich przy publikacjach swoich własnych treści i plików. Gdyby strony trzecie wystąpiły z dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia praw osobistych lub praw autorskich, to Archidemat zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia tych treści lub plików użytkownika ze swojej platformy. Użytkownik oświadcza, że zgadza się, by jego dane osobiste zostały ujawnione stronie trzeciej w sprawie domniemanego naruszenia praw. Użytkownik uznaje, że jest on jedyną stroną odpowiedzialną za udostępniane treści.
(4) Pozostałe prawa ochronne, na przykład ochrona praw wzorów smakowych, praw projektowych, wzorów użytkowych jest własnością posiadacza lub stron trzecich, które posiadają prawa autorskie do treści i dzieł publikowanych na platformie www.archidemat.com.
(5) Przedstawianie naszej platformy internetowej w cudzych strukturach jest dozwolone tylko po uzyskaniu pisemnej zgody.

§5. Zmiany świadczeń
(1) Archidemat jako operator platformy ma prawo w każdej chwili zmienić lub wycofać świadczenia udostępnione bezpłatnie na www.archidemat.com. Następnie ma prawo umieszczać powstałe nowe świadczenia udostępniając je nieodpłatnie lub odpłatnie.

§6. Czynności zabronione
(1) Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych lub danych innej osoby lub innej firmy.
(2) Zabronione jest naruszenie praw stron trzecich przez podanie, przekazanie obrazów, materiałów akustycznych, materiałów rzeczowych wraz z opisami, danymi, aplikacjami, które naruszą własność intelektualną.
(3) Zabronione jest wstawianie nielegalnych linków lub kierowanie linków z www.archidemat.com do innych stron internetowych, niż te na które uzyskano zgodę od Archidemat.
(4) Zabrania się automatycznego sprawdzania treści opublikowanych na www.archidemat.com bez uzyskania uprzedniej zgody. Za działania naruszające to postanowienie Archidemat będzie podejmował kroku dochodzeniowe.
(5) Niedozwolone są inne aktywności zabronione prawnie lub etycznie lub czynności, które przeczą regułom współżycia społecznego.

§7. Pozostałe postanowienia
(1) Zastosowane prawo
Użytkowanie stron internetowych www.archidemat.com i warunki uczestnictwa oraz korzystania, podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wykluczeniem przepisów United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Konwencja ONZ o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów) (CISG, „UN-Kaufrecht”).
(2) Sąd właściwy
Wszystkie spory w związku z korzystaniem ze stron internetowych www.archidemat.com w związku z umową pomiędzy zleceniobiorcą będącym ekonomistą prowadzącym działalność gospodarczą, osobą prawną prawa publicznego albo reprezentującą majątek publiczno-prawny będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby zleceniobiorcy.
(3) Połączenia i linki
Archidemat udostępnia połączenia (hiperlinki) do innych obcych stron internetowych innych operatorów. Treść stron internetowych, do których można dostać się przez Archidemat, to znaczy stron, do których hiperlinki prowadzą z platformy Archidemat, nie są treścią oferty Archidemat, chyba że tak byłoby wyraźnie ustalone. Archidemat stosuje te linki tylko po to, aby dać użytkownikom możliwość uzyskania dalszych informacji. Link nie oznacza jednak, że Archidemat poleca obce strony albo że robi im reklamę albo przywłaszcza sobie treści obcych stron. Jeżeli linki kierowane są bezpośrednio lub pośrednio na strony poza obrębem odpowiedzialności operatora www.archidemat.com, to Archidemat odpowiada tylko i wyłącznie w przypadku, gdy znał treść obcych stron i posiadał techniczne możliwości i mógł zapobiec korzystaniu z innych stron z treściami niezgodnymi z prawem. Nie można jednak oczekiwać od operatora, że będzie stale śledził te zewnętrzne linki, jeśli nie uzyska konkretnych wskazówek naruszenia prawa.
W momencie, gdy Archidemat uzyska wiedzę o naruszenia prawa, niezwłocznie zresetuje tego rodzaju zewnętrzne linki. Mimo starannej kontroli treściowej Archidemat nie przejmuje odpowiedzialności za treści linków zewnętrznych. Odpowiedzialność za strony, na które przenosi się użytkownik poprzez łącza i za ich treści ponosi sam operator tych stron. Ponadto Archidemat oświadcza, że w momencie zamieszczania linku nie można było stwierdzić treści niedozwolonych na obcych stornach w momencie zamieszczania linków. Ponadto Archidemat nie ma wpływu na aktualne i przyszłe ukształtowanie treści i autorstwo stron, do których użytkownik może być skierowany przez linki lub na kolejne skojarzone strony. Za wszystkie treści ze stron dodatkowo przyłączonych, a szczególnie za straty, które mogą powstać z wykorzystania lub z niewykorzystania zamieszczonych tam informacji odpowiada adekwatnie sam operator tych stron, a nie operator strony na której zamieszczony był link wprowadzający do kwestionowanej publikacji. To samo ograniczenie odpowiedzialności stosuje się wobec treści z obcych stron na blogach, w sieciach społecznościowych i na forach.
(4) Administracja systemowa
Marc Mates / Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright Archidemat. Zabrania się kopiowania, powielania. Dalsze opracowanie w każdym rodzaju środku wyrazu, w całości lub części, wymaga zgody ofertodawcy.
(5) Klauzula salwatoryjna
Skuteczność prawna wykluczenia odpowiedzialności oraz warunków uczestnictwa i użytkowania.
Wykluczenie odpowiedzialności oraz warunki uczestnictwa i użytkowania należy traktować jako część oferty online, o której użytkownicy informowani są na stronach. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu, nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu w całości lub w części, to nie narusza to treści zobowiązującej ważności pozostałych postanowień niniejszego dokumentu.